Научно одељење

Читаоница Народне библиотеке „Јован Поповић“ нуди својим корисницима двадесет корисничких места и оптималне услове за рад. Референсна збирка поседује велики број речника, енциклопедија, лексикона и библиографија опште и посебне намене. У књижном фонду су заступљене капиталне и актуелне публикације из свих области науке, људског знања и стваралаштва. Фонд се континуирано допуњује новим релевантним публикацијама из свих области науке. У том циљу прате се и потребе корисника, структура окружења, актуелна догађања у науци, као и брзе промене у начину информосања, у циљу уклапања у најсавременије токове пружања информација корисницима.

У набавној политици менаџмент библиотеке прати издавачку делатност и за своје корисноке благовремено набавља нове, актуелне публикације. Текуће информације корисници добијају преко инструмената којима библиотека располаже: каталози, библиографије, рефералне информације. Корисницима су доступне информације у електронском и лисном каталогу, а библиотекар их упућује у начин њиховог коришћења.
Библиотекар пружа све информације и услуге корисницима, пружа помоћ у избору литературе, која им је потребна за образовање и успешан рад у писању самосталних радова и истраживачких подухвата. На Одељењу стручних и приручних публикација раде:

  • Марица Миљановић, самостални  књижничар
  • Нада Терзин, самостални  књижничар
  • Архива:

  • Галерија: